CBZ Slim Lýuks goşa diwar çekmesi

Gysga düşündiriş:

“Extreme Slim”, 1,3 sm galyňlykdaky gapdal paneli 3D sazlaýyş funksiýasy, Grafit 、 Ak 、 Kümüş 、 Gara reňkler bar, bäş belentlik saýlanyp bilner, içki we daşarky çyzgylar dürli pikirleriňizi amala aşyrmak üçin döredildi, ýumşak ýapylýar, ümsüm dymdy. Şeýle hem tutawaç dizaýnynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Doly awtomatiki önümçilik, ýokary takyk gurallar we zarbalar, önüm LOGO-ny ýöriteleşdirip bolýar we TUV, BIFMA we SGS şahadatnamasyna eýe bolup biler.

Önümleriň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kompaniýa ISO kepilnamasy, ajaýyp hil ulgamy

Esasy markalaryň gurnama ululygyna laýyk gelýän önümiň adamlaşdyrylan dizaýny, müşderiler erkin çalşyp bilerler

Müşderiler tarapyndan talap edilýän nusgalary mugt beriň,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

● softumşak ýapyk doly uzaldyjy çekiş ulgamy

● slaýdyň sinhronizasiýasy bar

Color Reňk gutar: çal, ak ýa-da dürli reňkler bar

● Dinamiki ýük göterijiligi: 40kg

● Guralsyz çalt gurnamak

● ietuwaş ulgam slaýdlaryň sessiz işlemegine kepil geçip biler

● 6 taraplaýyn düzediş: up 2mm ýokary we aşak, ± 1,5mm çep we saga, öň paneliň egilişini sazlamak

● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni agramsyz täsir edýär

● Uzynlygy: 300-550mm

● Boýy: 69 \ 84 \ 116 \ 167 \ 199mm

Handle Tutuşsyz panel üçin, içerki basma funksiýasy bilen CBZFT gizlenen slaýdyny saýlap bilersiňiz

● Gurluşyň wagty: 30- 60 gün aksiýa baglydyr

Available Elýeterli özleşdiriň logo öz logotip paketiňizi we logotipiň gapagyny ýasap bilersiňiz.

Inner Içki çekme üçin ähli birikme böleklerini beriň

● Galereýa elýeterli

näme üçin bizi saýlaýarsyň?

1, Tejribe: 30 ýyldan gowrak önümçilik taryhy;

2, Bahasy: Çyzgylaryňyza görä paýhasly we bäsdeşlik;

3, Hil kepilligi: himiki kompozisiýalary we emlägi görkezýän durnukly hil ulgamy, eger zerur bolsa, gaýtadan işlemegi we gözden geçiriş gurallaryny görkezip, gözegçilik meýilnamasyny berip bileris;

4, Quanlity gözegçilik: Öýde, geljek gözden geçirmek, ilki öçürmek, gaýtadan işlemekde barlag, gutarnykly barlag, kritiki ölçeg üçin 100% barlag;

5, Kiçi sargyt kabul edildi;

6, Gaplamak: karton guty ýa-da demir siziň talaplaryňyza bagly bolup biler;

7, gowşuryş: Talaplaryňyza we önümçiligiň mukdaryna görä sargyt tassyklanylandan 20-30 gün soň:

8, Töleg: T / T boýunça, sargyt bilen 100% nusgalar üçin: önümçilik üçin, önümçilik şertnamasyndan öň T / T goýum üçin 50%, iberilmezden öň tölenmeli galyndy. ýa-da gepleşikler;

9, dogruçyllyk we hünär hyzmatlary;

10, Önümiň ulanylyşy: Öý enjamlary enjamlary, Awtoulag bölekleri, Senagat enjamlary, Elektrik enjamlary, mehaniki bölekler, enjam bölekleri.

Gaplamak maglumatlary

Takyk guýma bölegi Içki gaplama: köpürjik kagyz

Takyk guýma bölegi Daşarky gaplamalar: agaç gutular, karton, köpükli karton guty, adaty karton guty, adaty eksport kartony.-Müşderiniň gaplama talaby kabul ederlikli guty ölçegi

Programmanyň maglumatlary

Bu öňdebaryjy tehnologiýany bary-ýogy 1,3 sm galyňlykdaky diwarlara birleşdirmek

Gaýtadan ýa-da ýumşak ýapmak funksiýasyny isleýşiňiz ýaly saýlap bilersiňiz

Iň ýokary durnuklylyk, Iň az sarkma bahalary

Has aňsat girmäge mümkinçilik berýän çekiş diwarynyň içinde 3 taraplaýyn düzediş

Parametr tablisasy

 CBZ69

 CBZ69N

 zb84

 CBZ84N

 CBZ116

 CBZ116N

 ZB167

 CBZ167N

 ZB-199

 CBZ199N

Nook.

CBZ69W

CBZ69N

CBZ84W

CBZ84N

CBZ116W

CBZ116N

CBZ169W

CBZ167N

CBZ199W

CBZ199N

Aşaky çekme

Aşaky

içki çekme

Aşaky çekme

Aşaky

içki çekme

Orta çekme

Orta içki çekme

Highokary çekme

Innerokarky içki çekme

Highokary çekme

Innerokarky içki çekme

Boý

69mm

69mm

84mm

84mm

116mm

116mm

167mm

167mm

199mm

199mm

slaýd

Meýletin CBZ ýumşak ýapýan slaýd ýa-da CBZFT açyk slaýd


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň