Pacificuwaş ummanyň aňyrsynda SACA 2018-nji ýylda geçiriljek IWF sergisinde görkezilýär

2018-nji ýylyň 22-nji awgustynda ABŞ-nyň Atlanta şäherindäki Jorjiýa sergi merkezinde Amerikan agaç işläp bejermek enjamlary we mebel esbaplary sergisi uly dabara bilen geçirildi. ýyldyz nyşanynyň takyklygy we onuň golçur kärhanasy Italiýa Donati, dünýädäki täjirleriň ünsüni özüne çekmek üçin Europeanewropanyň ösen tehnologiýa önümleriniň bir topary bilen peýda boldy.

“Atlanta International Woodworking Machinery” we mebel esbaplary sergisi (IWF) 1966-njy ýyldan bäri geçirilýär. Bu agaç işläp bejermek önümleri, agaç işläp bejermek enjamlary we gurallar, mebel önümçilik enjamlary we mebel esbaplary boýunça dünýäde ikinji orunda durýar. Günbatar ýarym şarda agaç işläp bejermek boýunça iň uly sergi we dünýäniň iň täsirli hünär sergileri hökmünde bellidir. 22-nji awgustdan 25-nji awgust aralygynda ýyldyz nyşanynyň takyklygy 549-njy kabinada ýerleşýär. Dünýäniň dürli künjeginden müşderiler gelip bilerler.

20180824175457_805
20180824175531_188

Halkara söwda markasy hökmünde, Xinghui takyklygy, öý mebel önümçiliginde müşderilere hyzmat etmek üçin köpden bäri ygrarlydyr. Amerikan IWF sergisiniň üsti bilen özboluşly wizual toý getirdik. Staryldyz nyşanynyň takyk kabinasynda öý enjamlary we Europeanewropanyň ösen tehnologiýalarynyň özüne çekijiligi bilen baglanyşykly innowasiýa amalyny başdan geçirip bilersiňiz. Visitorshli myhmanlar üçin jikme-jik hyzmatlary bermek we her bir myhman üçin soraglara jogap bermek üçin paýhasymyzy we tejribämizi ulanarys.

20180824175614_104

1982-nji ýylda Italiýanyň Donati şäherinde döredilen mebel senagatynda bölekleriň önümçiligine, esasanam süýşüriş ulgamlaryna, çekiş slaýdlaryna we metal berkidiş ulgamlaryna ünsi jemleýär. Önümler esasan Italiýada, Awstriýada, Germaniýada, Ispaniýada, Hytaýda we beýleki ýurtlarda ulanylýar.

20180824175636_455
20180824175708_397

Iş wagty: Iýul-05-2019