SACA-nyň golçur kärhanasy DONATI, 2018-nji ýylda Italiýanyň SICAM güýz mebel materiallary sergisini hödürlär

2018-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda dört günlük italýan sICAM güýz mebel materiallary sergisi Wenesiýanyň bodenon şäherinde uly dabara bilen geçirildi. Staryldyz nyşanynyň golçur kärhanasy bolan Italiýa Donati, Europeanewropanyň ösen tehnologiýalarynyň bir topar önümi bilen ajaýyp çykyş etdi.

Çadyr ýönekeý ak we kümüş bilen bezelipdir. Otagyň hemmesi moda we ýönekeý. Müşderi tejribesine gönükdirilen sergi zaly dizaýny müşderilere dürli burçlarda Donati innowasiýa önümleriniň hakyky duýgusyny başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.

SICAM mebel materiallary sergisi mebel bölekleriniň we esbaplarynyň halkara sergisidir. Döwrebap mebel moda dizaýnynyň öň hatary hökmünde bu diňe bir Italiýa mebel eksport etmek üçin platforma bolman, eýsem her ýyl mebel pudagynda adamlar tarapyndan sabyrsyzlyk bilen garaşylýan ajaýyp waka. 16-njy oktýabrdan 19-njy oktýabr aralygynda “Emblem” ýyldyzy - Donati stendiň belgisinde: A10 pad. 7. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri görmäge hoş geldiňiz.

Donati, 1982-nji ýylda esaslandyrylan italýan mebel bölekleri kompaniýasydyr. Kompaniýa mebel pudagynda bölekleriň önümçiligine, esasanam süýşüriş ulgamyna, çekiş slaýd demirýoluna we demir berkidiş ulgamyna ünsi jemleýär. Slaýd demirýol dizaýnynda, esasanam dar plastinka nasos önümlerinde, esasy tehnologiýa we baý tejribe toplamakda güýçli tehniki güýje eýe.

Halkara söwda markasy hökmünde, Xinghui takyklygy, dünýä hojalygynda müşderilere hyzmat etmek üçin köpden bäri ygrarly. Europeanewropa we Amerikanyň gözleg we tehnologiýalaryny awtomatiki kämilleşdirmek we birleşdirmek arkaly sarp edijilere ýokary hilli we tygşytly önümler hödürleýäris


Iş wagty: Iýul-05-2019