SACA artykmaçlygy

[DÜNLD'S TEHNIKI PASY BILEN GORAMAK - TAIWANDAN TEHNIKLERI ROLL EDIP BOLMAK]

20190620143059_393
20190705112229_442_01

Seresaplylyk bilen dizaýn we güýç derňewi arkaly, rulony emele getirýän maşynyň rolik mehanizmi, rulonlaryň ýokary tizlik we agyr ýük astynda aşa deformasiýa edilmezligini üpjün edýär we rulony slaýd dizaýnyna ýakyn saklaýar, slaýdyň yzygiderliligini üpjün edýär. sowuk togalanandan soň bölüm. Şol bir wagtyň özünde, rolikli materiallary saýlamak we gaýtadan işlemek tehnologiýasy rolikleriň berkligini we berkligini kepillendirýär we önümiň hilini ýokary hilli standartda has durnuklaşdyrýar.

20190705112229_442_03

Rolikler slaýd sowuk rlling prosesiniň janydyr. Polat zolak ýokary tizlik bilen ondan gowrak toparyň üstünden aýlanýar we kem-kemden ýalpyldawuk slaýda emele gelýär. Sowuk urmak köp ýylylygy we aşgazany döreder. Munuň üçin rolikleriň berkligi, aşgazana garşylygy, gatylygy, ýylylyk deformasiýasy we gödekligi ýokary derejeli standart talap edilýär. Dizaýnymyz we önümçilik standartymyz sebäpli rolikleriň takyklyk derejesi um derejesine, gödekligi Ra0.8-e ýetip biler.

20190705112229_442_05

Slaýd hereketiniň takyklygyny, durnuklylygyny, tekizligini we howpsuzlygyny, şeýle hem amatly we sazlaşykly öý gurşawyny üpjün etmek üçin halkara öňdebaryjy akylly dolandyryş tehnologiýasy we özboluşly önümçilik amallary kabul edildi.

[DÜNLD'N TEHNIKI PASY BILEN GORAMAK - ITALY DÜŞÜNJI AWTOMATIK HING ASSEMBLY MASHINASY]

20190620135139_130
20190705112315_575_01

Doly awtomatiki çeňňek gurnama maşynlary, takyk enjamlar, akylly kesgitleýiş tehnologiýalary bilen, ähli önümçilik amallary elde tapylmazlygy we ahyrky önümleriň hiliniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin ulanyldy.

20190705112315_575_03

Takyk hasaplamak arkaly, enjam her bir aýlaw jübütine birmeňzeş mukdarda ýagy sanjym edip biler, bu bolsa çeňňegiň sesini peselder we açyk ýapyklyk döwründe tekizligi üpjün eder we uzak ömrüni kepillendirer.

20190705112315_575_05

Tehnikanyň we hiliň kämilligini üpjün etmek üçin her SACA çeňňegi inçe ýasalýar. Her çeňňegi gurmak, sökmek, açmak we ýapmak aňsat, bu mebelleriň her bölegi üçin ajaýyp açylyş we ýapyş hereketini döretdi.

[DÜNLD'S TEHNIKI PASY BILEN GORAMAK - Italiýadan GURAMAK WE GURAMAK TEHNIKLERI]

20190620151302_891
20190705112456_782_01
20190705112456_782_03
20190705112456_782_05

Italiýada metal örtüklerde çipi aýyrmak, sowatmak, merkezi integrirlenen gollanma posty, çyzylmaýan zarbalary çalt ýerleşdirmek, basgançak şekillendirmek, polat top ýygnamagy we ş.m. gurallar bar. Bu laýyk dizaýnlar we ultra takyk işlemek gurallaryň 20 ýyldan gowrak ýaşaýyş siklini we Ra0.4 derejesiniň gutarmagyny kepillendiriň.

[DÜNLD'S TEHNIKI PASY BILEN DÜŞÜNMEK - I HIGH GOWY SES BERMEK GURAMASY]

20190620161258_917
20190705110806_2174

SACA synag merkezinde güýçli apparat üpjün edýän birnäçe ýokary takyklyk 2 ölçegli we 3 ölçegli gözleg enjamlary bar
kompaniýanyň önüminiň hilini barlamak üçin kepillik.