SACA medeniýeti

Kärhananyň wezipesi

Adam üçin arzan we inçe, ygtybarly we amatly mebellerden we enjam önümlerinden lezzet alyň.

Kärhananyň görüşi

Öý enjamlary önümlerini öndürmekde dünýäde öňdebaryjy bolmak.

Esasy gymmatlyklar

Dogruçyllyk pragmatiki, Hünär merkezi, Üznüksiz täzelik, Bile ulalyň.

Marka düşünjesi

Näzik enjamlar, ýürek kölege salmaýar, Dünýäde milliardlarça maşgala hemişelik ýoldaşlyk edýän asyrlyk marka ýetiň.

Iş düşünjesi

Ylmyň we tehnologiýanyň kömegi bilen bazara gönükdirilen, hil boýunça ýaşamak we innowasiýa arkaly ösüş.

Dolandyryş düşünjesi

Ylmy dolandyryş, ulgam işleýşi; Hemme zady iň oňat ulanyň.

Önümçilik düşünjesi

Sanlaşdyrmak, akyl we ekologiýa.

Hyzmat düşünjesi

Jikme-jik seresap, Yhlasly, ünsli we sabyrly bäş ýyldyzly hyzmat düşünjesine eýermek.

Hyzmatdaşlyk düşünjesi

Müşderilere hormat goýuň, üpjün edijilere düşüniň we özara peýda we ýeňiş gazanmak arkaly üç tarapyň umumy ösüşine ýetiň.