V6F1 Softumşak ýapylýan doly uzaldyş slaýdyny gizledi

Gysga düşündiriş:

Dünýä derejesindäki çekiş slaýdy, hünärmen, ygtybarly we çydamly.

V6 Softumşak ýapylýan doly uzaldylan slaýd, ajaýyp beýiklik we gapdalyndaky durnuklylyk, slaýdlaryň ajaýyp işleýiş ýagdaýyny, köp sanly amaly enjamlar, şkaflar üçin amatly çözgüt bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

● Dinamiki ýük göterijiligi: 25kg, 50,000 motosikl ömri açyk.

Side Gapdaldaky ajaýyp beýiklik we durnuklylyk slaýdlaryň ajaýyp işleýiş ýagdaýyny kepillendirip biler

● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni agramsyz täsir edýär

Type Görnüşi iteklemek, Çyzgyny keseligine slaýdlara goýuň, ýapyň, soňra ýygnamak tamamlanýar

Height Boýy sazlamak funksiýasy bilen, çekijiniň aşagy bilen slaýdlaryň arasyndaky boşluk gök plastmassa tigirini aýlamak arkaly sazlanyp bilner

● Gural-mugt, çalt gurnama

Soft softumşak funksiýa bilen

Programmanyň maglumatlary

No.ok.

Adyň uzynlygy (mm)

Syýahatyň uzynlygy (mm)

Ministrler kabinetiniň çuňlugy (Standard / Içerki)

Gaplamak (Set / Box)

V6F1-250

250

234

265/265 + X.

10

V6F1-300

300

284

315/315 + X.

10

V6F1-350

350

334

365/365 + X.

10

V6F1-400

400

384

415/415 + X.

10

V6F1-420

420

404

435/435 + X.

10

V6F1-450

450

434

465/465 + X.

10

V6F1-470

470

454

485/485 + X.

10

V6F1-500

500

484

515/515 + X.

10

V6F1-550

550

534

565/565 + X.

10

V6F1-600

600

584

615/615 + X.

10

Durmuş wagty
25kg ýüklemek, SGS laboratoriýasynda 50,000 sikl açyk synagdan geçdi.

Gaplamak maglumatlary
Agaç paletler bilen gaplanan 1set / içki guty, 10sets / daşarky karton

Töleg möhleti
Iberilmezden ozal goýum we balans hökmünde 30%

MOQ we gurşun wagty
Haýsydyr bir inwentar ýok bolsa, täze önümçilik üçin MOQ her ululygy 3000, gurşun wagty, goýum alandan 20-30 gün soň köp mukdarda ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

Softumşak we rahat, awtomatiki gaýdyp gelmek

V6 mebelleriň, şkaflaryň her toplumy üçin amatly çözgüt bar.

Öňki paneli ýokaryk ýa-da aşak sazlamak üçin gök tigiriň aýlanmagy

Softumşak we ýylmanak, awtomatiki gaýdyp gelmek

Iň ýokary durnuklylyk, iň az sarkma bahalary

Saka kim?

Saca, Hytaýda öý enjamlaryny öndürýän kompaniýanyň öňdebaryjy markasy, 1994-nji ýyldan bäri 24 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

Saca mebel, elektrik enjamlary, maliýe enjamlary, awtoulag senagaty, IT we ş.m. ýaly dürli pudaklarda slaýdlary, ilikleri we beýleki enjamlary öndürmekde ýöriteleşýär.

Sakanyň Hytaýda 3 önümçilik bazasy, Şunde ştab-kwartirasy, Çingýuan zawody we Jiangsu Taizhou zawody we Italiýada beýleki 2 önümçilik bazasy bar.

Hytaýda mebel enjamlary pudagynda ilkinji köpçülige görkezilen kompaniýa.

Bir Stocka kody 300464

Diňe ISO9001 we ISO14001 tarapyndan tassyklanan däl, Saca önümleriň ýokary hilli öndürilmegini üpjün edýän Oracle ERP we PLM ulgamyny ulanýar.

Gözleg we gözleg artykmaçlyklary, Sakanyň dünýäde 3 gözleg we barlag merkezi bar. Biri Shunde ştab-kwartirasynda, beýleki iki gözleg we gözleg merkezi Milanda we Italiýanyň Bolonýa şäherinde 100-den gowrak adamdan ybarat gözleg we ösüş topary bar.

Italiýadan, Japanaponiýadan we Taýwandan ösen enjamlar we enjamlar ýokary we durnukly önümiň hilini we bäsdeşlik çykdajylaryny kepillendirýär.

Önümiň doly ugry:

Dürli ini 10 kg-dan 227 kg-a çenli dürli ini bolan top göteriji slaýdlar, ýeke we doly uzaldylan aşaky slaýdlar, goşa diwar çekiş slaýdlary (Tandem gutulary) we dürli zerurlyklary bolan müşderiler üçin dürli halkalar bar.

Doly uzaldylan ýumşak ýapylýan top göteriji slaýd, aşaky slaýdlar we ilikler arasynda esasy tehnologiýa patentleriniň sany.

Baosteel we Ansteel-den ýokary hilli çig mal, ikinji gezek gaýtadan işlenen materiallary ret edýär, öndürilen ýokary hilli önümleri üpjün edýär.

SGS tarapyndan kepillendirilen önümlerimiz, iň azyndan 24 sagat, iň ýokary 96 sagatda 50,000 sikl çydamlylyk synagyndan we Bitarap duz spreýinden (NSS) synagdan geçdi.

SH-ABC-iň öňdebaryjy markasyny satyn almak

Hytaýda ýokary derejeli mebellerde giňden kabul edilýär we ulanylýar we Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Russiýa, Günorta Afrika, Japanaponiýa, Koreýa we beýlekiler üçin OEM hyzmaty

ýurtlary Günorta-Gündogar Aziýa.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň