Esasy maglumatlar

Bir Stockanyň gysgaldylyşy: SACA takyklygy

Bir Stocka kody: 300464

Sanaw bir exchangeasy: şençzhenen bir stockasy

Işe giriş senesi: 2015-nji ýylyň 10-njy iýuny

Hemaýatkäriň ady: GF Securities Co., Ltd.

Bellige alnan salgysy: Hytaýyň Guangdong welaýaty, Foshan şäheri, Şuji etraby, Beijiao şäherçesi, 3-nji Keye ýoly, Senagat seýilgähi

Ofisiň salgysy: Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Foshan şäheri, Şunde etraby, Beijiao şäherçesi, 3-nji Keye ýoly, Senagat seýilgähi

Hasaba alnan maýa: 353,122,175 (RMB)

Işiň gerimi: gözleg enjamlary, her dürli takyk enjam önümlerini öndürmek we satmak; gözleg, awtomatiki gurnama enjamlaryny we tehniki hyzmatlaryny öndürmek we satmak; Her dürli harytlaryň we tehnologiýalaryň import we eksport işinde agent hökmünde işlemek we hereket etmek; (döwlet tarapyndan import we eksport edilmegi çäklendirilen ýa-da gadagan edilen harytlardan we tehnologiýalardan başga) Ygtyýarnamalara gatnaşýanlar hakyky ygtyýarnamalar bilen işlemeli) (Kanuna laýyklykda tassyklanylmaly taslamalar degişli bölümler tarapyndan tassyklanmasa iş alyp barmaz.)

Kompaniýanyň halkara internet sahypasy: www.sh-abc.cn

Maýa goýum gatnaşyklary email sec@sh-abc.cn e-poçta iberiň

Maýa goýujylaryň gyzgyn telefony: 0757-26332400