SACA syn

1994-nji ýylda döredilen Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Hytaýda üç önümçilik bazasy bar, olar Guangdong Shunde, Çingýuan we Jiangsu Taizhou-da ýerleşýär.

Müşderilere Europeewropada her dürli enjamlary toplumlaýyn goldaýan hyzmatlar bilen üpjün etmek maksady bilen SACA önümçilik we gözleg bazalaryny hem gurdy.

2015-nji ýylyň iýun aýynda SACA Hytaýda mebel enjamlary pudagynda ilkinji sanawda görkezilen kompaniýa boldy. SACA mebel, elektrik enjamlary, maliýe enjamlary, awtoulag senagaty, IT we ş.m. ýaly dürli pudaklarda slaýdlary, ilikleri we beýleki enjamlary öndürmekde ýöriteleşýär.  

Birnäçe ýyl ozal SACA ISO9001 we ISO14001 kepillendirilipdi. Örän netijeli ylmy dolandyryş we hil gözegçiligi ulgamyny döretdi. Kompaniýa, amaly goldamak üçin esasy çarçuwany düzýän Oracle ERP we PLM ulgamyny ulanýar. SACA ösen önümçilik enjamlaryny kabul edýär we italýan progressiw awtomatiki çeňňek önümçilik liniýasyna eýe.

Mundan başga-da, Taýwanyň ýokary takyklyk rulonyny emele getirýän we birleşdirilen awtomatiki önümçilik liniýasyny basmagy, awtomatiki slaýd gurnama liniýalary hem görkezilýär. Önüm gözleginde we ösdürmekde, Italiýanyň gözleg we hünärmen topary bilen SACA bu pudakda öňdäki hatarda durýar. Mundan başga-da, Siemens UG 3D galyndy dizaýn programma üpjünçiligini ulanan ilkinji kompaniýa, bu usul bilen önümi ösdürmegiň netijeliligi çalt ýokarlanýar.

SACA özüni işe bagyşlap we kämilligi has kämilleşdirip, pudakda ajaýyp abraý gazandy.

"SH-ABC" "Shunde hökümet hil baýragy", "Guangdong ajaýyp asyl markasy", "Guangdong iň ýokary markasy" we "Guangdong meşhur söwda belligi" bilen sylaglandy. Firma birnäçe esasy tehnologiýa patentine eýedir, olaryň arasynda üç bölümli ýumşak ýapylýan slaýd we ýumşak ýapylýan gizlin slaýd önümleri Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly önümleri hökmünde sylaglanýar.

SACA-nyň satuw ulgamy Hytaýyň hemme ýerini öz içine alýar we önümler Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa, Günorta Koreýa we beýleki ýüzlerçe ýurtlara ýa-da sebitlere eksport edilýär.

SACA güýç hemişe hormat döredýär, hilini arassalaýar diýip hasaplaýar. Müşderiler üçin gymmatlyk döretmek SACA-nyň baky wadasydyr. Her bir işgär, yzygiderli tagallalar bilen ädim-ädim gowulaşar, SACA dünýäde ýokary hilli öý enjamlaryny döredijä öwrülýär! SACA dünýä derejesindäki enjamlary dünýäniň hemme künjegine hödürlemäge bagyşlanýar!