Kwadro gizlenen slaýd seriýasy (kiçi ýa-da ýeňil çyzgylar üçin)

Gysga düşündiriş:

Gizlenen slaýd, çalt gurnamak. Smallörite kiçi çyzgylar üçin ýörite işlenip düzüldi.

16 mm çenli gapdal profiliň galyňlygy bolan çyzgylar üçin amatly

Integrirlenen sessiz ulgam, guralsyz çalt gurnama,

Dinamiki ýük göterijiligi: 15kg, 18kg, 25kg

Polatdan galvaniz

EN15338 TUV hasabat derejesini 2-den geçiriň

Meýletin: Doly giňeltme, ýekeje giňeltme

Meýletin: Softumşak ýapmak, öz-özüni ýapmak

Meýletin: tutma görnüşi bilen, pin görnüşi bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

● Softumşak ýakyn gizlenen doly uzaldyjy çekme, prefektiň beýikligi we gapdalyndaky durnuklylyk, slaýdlaryň ajaýyp işleýşini, amaly programmalaryň giň toplumyny kepillendirip biler, mebel şkaflarynyň her toplumy üçin amatly çözgüt bar

● Dinamiki ýük göterijiligi: 25kg

● Guralsyz çalt gurnamak

● 6 taraplaýyn düzediş: up 3mm ýokary we aşak, ± 1,5mm çep we saga, öň paneliň egilişini sazlamak

● Softumşak ýapmak funksiýasy çekmäni agramsyz täsir edýär

● Çyzgynyň uzynlygy: 250-600mm

● Senagat gaplamasy we bölekleýin gaplamalar bar

Aw Çig material slaýd üçin galvanizli polatdan we 4 topdan ybarat

Inner Içki çekiş bar, alýumin ulanyjynyň öň paneli kesgitleýär.

● Tagtanyň galyňlygy 16mm

Metal metal guty üçin beýikligi 66mm, şuňa meňzeş önüm bilen çalşyp bolýar

● Çyzgy slaýdynda aşaky çekiji orta çekme, ýokary çekme bar

● Tegelek relsler

Customers Müşderiler üçin birnäçe reňk saýlaýar

Wall Iki goşa diwar çekmesi, aşaky içki çekme, alýumin böleginiň öň paneli bolan içki çekiş, alýumin ululygy ulanyjy kesgitleýär, paneli tutawaçsyz, açyk açyk funksiýa bilen gizlenen slaýd

● Senagat gaplamak we bölekleýin gaplamak müşderä baglydyr

Programmanyň maglumatlary

HQ seriýaly slaýd kiçi ýa-da ýeňil çyzgylar üçin ýörite işlenip düzülendir, agyr slaýdly agyr ýük, ýöne ýeňil ýa-da kiçi çekijiler, HQ seriýaly slaýdymyz bilen açmak we ýapmak has amatly bolar, tekiz we gaty işleýär.

HQ seriýasy, hajathana şkaflary, otag şkaflary we şkaflar ýaly kiçi ýa-da ýeňil çyzgylar üçin ýörite tygşytly slaýd.

Gurluşyň üstünde süýşüriň, “Catch”, öň paneli ýokaryk ýa-da aşaklygyna sazlamak üçin gök tekeri aýlaň

Çeňňek bilen ront panelini ýokaryk ýa-da aşaklygyna sazlamak üçin çüýi aýlaň

Parametr tablisasy

1 2 3 4 5
No.ok. HQ3F1 HQ3K6 HQ2F1 HQ2F2 HQ2K1
Softumşak ýapylýan gizlin doly giňeltme Lightagtylyk slaýd Gizlenen doly giňeltme Lightagtylyk klip slaýdy Softumşak ýapylýan gizlin bölekleýin giňeltme Lightagtylyk slaýdy Softumşak ýapylýan gizlin bölekleýin giňeltme Lightagtylyk slaýdy Gizlenen bölekleýin giňeltme Lightagtylyk klip slaýdy
Nominal uzynlyk 250 ~ 600 250 ~ 600 250 ~ 500 250 ~ 500 250 ~ 500
Dinamiki ýük göterijiligi 15KG 18KG 25KG 25KG 25KG
Softumşak ýakyn funksiýa bilen Çyzgy gulpy funksiýasy bilen Softumşak ýakyn funksiýa bilen Softumşak ýakyn funksiýa bilen Çyzgy gulpy funksiýasy bilen
Gulp enjamy Gulp enjamy Gulp enjamy Sazlanylýan nurbat Gulp enjamy

SACA-nyň tanyşdyrylyşy

“Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd” -iň Hytaýda üç önümçilik bazasy bar, olar Guangdong Shunde, Çingýuan we Jiangsu Taizhou-da ýerleşýär. Müşderilere Europeewropada her dürli enjamlary toplumlaýyn goldaýan hyzmatlar bilen üpjün etmek maksady bilen SACA önümçilik we gözleg bazalaryny hem gurdy. 2015-nji ýylyň iýun aýynda SACA Hytaýda mebel enjamlary pudagynda ilkinji sanawda görkezilen kompaniýa boldy. SACA mebel, elektrik enjamlary, maliýe enjamlary, awtoulag senagaty, IT we ş.m. ýaly dürli pudaklar üçin slaýdlary, ilikleri we beýleki enjamlary öndürmekde ýöriteleşýär. Müşderiler üçin gymmatlyk döretmek SACA-nyň baky wadasydyr. Her bir işgär, yzygiderli tagallalar bilen ädim-ädim gowulaşar, SACA dünýäde ýokary hilli öý enjamlaryny döredijä öwrülýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň